Everything is sometimes nothing

Hayatım "Adının anlamı ne?" sorusunu cevaplamakla geçti. Meysa ben. Ve bir de; bolca saç, bolca göz. Twitter & Instagram: meysaincikusu
Follow @meysaincikusu
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter