Everything is sometimes nothing

Hayatım "Adının anlamı ne?" sorusunu cevaplamakla geçti. Meysa ben. Ve bir de; bolca saç, bolca göz. Twitter & Instagram: meysaincikusu

bogurtlenli-cikolata:

fatheroftheturks:

The World’s Largest Atatürk Portrait

Dünyanın en büyük Atatürk portresi

Niye yokum ordaaaaaa :((((((((((((((((((((((((((((

(via bayanbitter)

Follow @meysaincikusu
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter